Tento e-shop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Tomza s. r. o.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Tomza s. r. o., IČ 27698084, DIČ CZ27698084, se sídlem Brno, Nezamyslova 2098/7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C52775, provozovatel internetového obchodu www.doncarton.cz, jako prodávající (dále jen „Tomza s.r.o.“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Výklad použitých pojmů

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Tomzou s.r.o., nebo s ní jinak jedná (§ 419 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (§ 420 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obdrží kupující při převzetí zboží.

II. Informace pro kupující

a. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, Tomza s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká ceny za smluvní přepravu);

b. prodávající nepožaduje po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají;

c. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy a úhrady kupní ceny;

d. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

I. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

II. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

III. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení musí mít písemnou formu a spotřebitel je musí zaslat na adresu sídla Tomza s.r.o. uvedenou v záhlaví těchto VOP.

e. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

I. o poskytování služeb, které Tomza s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

II. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Tomza s.r.o., a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

III. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

IV. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

V. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

VI. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

VII. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

f. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

g. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

h. v případě, že má spotřebitel stížnost, může tuto uplatnit na e-mailové adrese prodávajícího obchod@doncarton.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Tomza s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Tomza s.r.o., za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Tomza s.r.o. potvrdí kupujícímu e-mailem na kupujícím zadaný e-mail.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně reklamačního řádu. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny, způsobu dopravy a platby) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran.

V případě, že si kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo během jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, bude po něm systémem vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu, tato smlouva nebyla ze strany kupujícího předčasně ukončena a zboží bylo kupujícím řádně uhrazeno.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis dobu delší. Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným osobám.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Tomza s.r.o. zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Tomza s.r.o. kupní cenu.

Tomza s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci až do úplného zaplacení kupní ceny.

Tomza s.r.o. kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Tomza s.r.o. splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Tomza s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Dodá-li Tomza s.r.o. větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Tomza s.r.o. odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Tomza s.r.o. věc podle zvyklostí.

Tomza s.r.o. si vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo během jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu, Tomza s.r.o. provede expedici zboží v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Tomza způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci nebo tehdy, když nepřevezme kupující věc, ač mu s ní Tomza s.r.o. umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Tomza s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost Tomza s.r.o.

Tomza s.r.o. odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal,

a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly;

b. se věc hodí k účelu, který pro její použití Tomza s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a. u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

d. vyplývá-li to z povahy věci.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Tomza s.r.o. zavázána a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b. na odstranění vady opravou věci;

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Tomza s.r.o., jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Tomzy; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Tomza s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Tomza s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Tomza s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Tomza s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Tomza s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Tomza s.r.o.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující Tomza s.r.o. na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Tomza s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy prostřednictvím zaslání formuláře Odstoupení od kupní smlouvy na e-mail obchod@doncarton.cz.  Tomza s.r.o. potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě doručení odstoupení.

Odstoupit od smlouvy lze také korespondenčně, doručením odstoupení na adresu Tomza s. r. o., Nezamyslova 2098/7, 615 00 Brno.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Tomza s.r.o. požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Tomza s.r.o. odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal včetně nákladů na doručení zboží spotřebiteli (poštovné), a to buď stejným způsobem, jakým byly zaplaceny nebo jiným způsobem, na kterém se se spotřebitelem dohodne, ale vždy tak, aby spotřebiteli nevznikly další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Tomza s.r.o. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.

2. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak kupující bere na vědomí, že Tomza s.r.o. si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která jí vykompenzuje náklady, vynaložené pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b. použil-li kupující věc ještě před objevením vady;

c. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne Tomza s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo v provozovně Tomza s.r.o., pak příslušná částka bude vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem jednajícího.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou využity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, apod. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a platnou vnitrostátní právní úpravou, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, IP adresu, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a platnou vnitrostátní právní úpravou. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům, dle samostatného poučení o právech zveřejněných na webu prodávajícího.

Tomza s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Tomza s.r.o. si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy.

Tomza s.r.o. si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikací ke zlepšování svých služeb.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Tomza s.r.o. : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Tomza s.r.o. nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu Tomza s.r.o. jsou vždy aktuální a platné ceny, uvedené v korunách českých.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH a všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, a to v důsledku zaokrouhlení na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku kupujícího. Celková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním produktů do hmotnosti 50 kg, s maximální délkou nejdelší strany produktu 175 cm a o maximální obvodové délce (š + v + d) 300 cm (nebo dle specifikace dopravce). Při překročení uvedených rozměrů se cena kalkuluje dle skutečných nákladů na dopravu podle aktuálního ceníku dopravce. Zákazník je vždy informován o změně ceny dopravy a má právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy), pokud je pro něj vykalkulovaná cena dopravy nepřijatelná.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Akční slevy a jiné zvýhodněné nabídky produktů nelze sčítat, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že má zákazník s Tomza s.r.o. dohodnuty ceny podle individuálního ceníku, automaticky se na něj nevztahují další slevy ani zvýhodněné akce.

Tomza s.r.o. má právo ceny upravovat. Nové ceny závazně nahrazují ceny původní okamžikem zveřejnění na webovém rozhraní. V případě úpravy ceny je rozhodná cena uvedená u objednaného zboží při doručení objednávky.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Tomza s.r.o. a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. Tomza s.r.o. v takovém případě kupujícího informuje o této skutečnosti.

Tomza s.r.o. si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání

Cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat zboží prodávajícího je možno následujícími způsoby:


a. prostřednictvím elektronického obchodu Tomza s.r.o. (dále jen „e-shop“);

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si kupující zvolí.

IX. Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Tomza s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Tomza s.r.o. umožňuje tyto způsoby platby:

a. hotovost při osobním odběru;

b. platba kartou při osobním odběru;

c. na dobírku.

Tomza s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Více viz. Platba a doprava.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Tomza s.r.o. zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a. osobní převzetí ve skladu firmy Tomza s.r.o. na adrese Šámalova 1130/62, 615 00 Brno

b. Expres doprava firmou Tomza s.r.o.

c. Smluvní přepravce PPL

d. Smluvní přepravce GEIS

Více viz. Platba a doprava.

2. Ostatní podmínky

V případě osobního vyzvednutí objednávky, jenž byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Tomza s.r.o. či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Tomza s.r.o. či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem jednajícího. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátcem DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny kupujícího uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném veřejném rejstříku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@doncarton.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou na adresu Tomza s.r.o.

XI. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

a. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

b. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

c. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

d. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

e. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

f. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

XII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem Tomza s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení zboží.

XIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Tomza s.r.o. a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce. Před zahájením mimosoudního řešení sporu se doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat Tomza s.r.o. pro řešení vzniklé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad a znění smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 05. 2018. Jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo na webových adresách www.doncarton.cz .